Restaurant i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
06:48:59

شونيز

Amin Ar Rihani Street, Damascus
restaurantLæs mere

مطعم ابو الجدي

11 جادة الكرامة, Damascus
restaurantLæs mere

معجنات العجلوني

Damascus
restaurantLæs mere

Wedding Restaurant / Khmkhom

Damascus
restaurantLæs mere

Officers Club

Shoukry Al-Qouwatly, Damascus
restaurantLæs mere

Stefanous Cafe

Fawzi Al Laham, Damascus
restaurantLæs mere

Coconut Bakery

Abou Roummaneh, Damascus
restaurantLæs mere

Butterfly

شارع عبد المنعم رياض, Damascus
restaurantLæs mere

Versailles Restaurant, مطعم الفرسان

2 جادة الكرامة, Damascus
restaurantLæs mere

La Fayette

Abdel Mounaem Riad, Damascus
restaurantLæs mere

MAZA , AlJahiz

2 جادة الكرامة, Damascus
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning