Ambassade i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:30:05

Egyptian Embassy

17th April, Damascus
embassyLæs mere

United Kingdom Embassy

Mohammad Kourd Ali, Damascus
embassyLæs mere
United Arab Emirates Embassy

United Arab Emirates Embassy

Damascus
embassyLæs mere

The Papal Embassy

Abou Roummaneh, Damascus
embassyLæs mere

Vietnam Embassy

Abou Roummaneh, Damascus
embassyLæs mere
Germany Embassy

Germany Embassy

Ibrahim Hanano, Damascus
embassyLæs mere
Iraq Embassy

Uruguay Consulate

Shakib Arslan, Damascus
embassyLæs mere

Sweden and Denmark Embassy

Shakib Arslan, Damascus
embassyLæs mere
Saudi Arabia Embassy

Netherlands Embassy

Al Jalaa, Damascus
embassyLæs mere

Kuwait Embassy

Ibrahim Hanano, Damascus
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning