Bageri i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:14:52

معجنات المحبة

17th April, Damascus
bakeryLæs mere

Royal Bread

Nazem Basha Street, Damascus
bakeryLæs mere

Apollo Patisseries

Maysaloon, Damascus
bakeryLæs mere

Morning Bakery

Abdullah Ibn Rawaha, Damascus
bakeryLæs mere

مخبز كفرسوسة

Abdullah Ibn Rawaha, Damascus
bakeryLæs mere

البيادر

Al Baramkeh, Damascus
bakeryLæs mere

مخبز حمدان

Al Walid Ibn Abd El Malek, Damascus
bakeryLæs mere

معجنات محمود جزائرلي

Sa'adalah El-Jabri, Damascus
bakeryLæs mere

Oven cakes and pastries Abu Mahjoub

M. Ali El Abed, Damascus
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning