Parkere i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:16:42

حديقة كلية الآداب

Damascus
premiseLæs mere

EL Jahez Park

Ahmad Shawqi, Damascus
parkLæs mere

حديقة مرزوقة

Tanzeem Kafar-Sousah, Damascus
parkLæs mere

Abd Almonaem Riad Park

Damascus
parkLæs mere

Tishreen Park

Jawaher Lal Nahro, Damascus
parkLæs mere

حديقة كلية الطب البشري

Damascus
parkLæs mere

حديقة كلية الطب

Damascus
parkLæs mere

حديقة قصر الضيافة

Damascus
premiseLæs mere

حديقة أخر الخط

Al Mouhajrin
parkLæs mere

Nairabein Park

Moaaz Ben Jabal, Damascus
parkLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning