Hovedentreprenør i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:51:59

General Organization of Radio and Television

Fayez Mansour, Damascus
point_of_interestLæs mere

Syrian Young Entrepreneurs Association

Omar Bin Abdulaziz, Damascus
point_of_interestLæs mere

الهيئة العامة ل نكح آل الأسد

Damascus
museumLæs mere

دار المنجد AZ Books

Al Rabwah, Damascus
point_of_interestLæs mere

السيف الدمشقي - The Damascus Sword

Damascene Sword Monument, Damascus
point_of_interestLæs mere

Dar al-Assad for Culture and Arts

Damascus
point_of_interestLæs mere

Customs Directorate

Abou Baker As Seddik, Damascus
point_of_interestLæs mere

Ministry of Higher Education

Omar Bin Abdulaziz, Damascus
point_of_interestLæs mere

مكتب اليوسف العالمية للسياحة و السفر

Damascus
point_of_interestLæs mere

سكاكر وشوكولا النسر الذهبي أبو أنس خوله

دمشق عمارة جانب (ع،، مقام السيدة،، رقية،
grocery_or_supermarketLæs mere

مطهر اولاد الصفوري

Damascus
doctorLæs mere

ملبوسات القصيباتي

Damascus
clothing_storeLæs mere

Aljobrani for Garment Accessories

Damascus
clothing_storeLæs mere

United Special Security Vault De Seguridadvespeccial

Damascus
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning