Etablering nær ved 33.514968, 36.297593

Åben kort
Lokal tid:
07:03:05

Desværre, der er ingen steder i Syriske Arabiske Republik

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

General Organization of Radio and Television

Fayez Mansour, Damascus
point_of_interestLæs mere

Syrian Young Entrepreneurs Association

Omar Bin Abdulaziz, Damascus
point_of_interestLæs mere

الهيئة العامة ل نكح آل الأسد

Damascus
museumLæs mere

دار المنجد AZ Books

Al Rabwah, Damascus
point_of_interestLæs mere

Restaurant

شونيز

Amin Ar Rihani Street, Damascus
restaurantLæs mere

مطعم ابو الجدي

11 جادة الكرامة, Damascus
restaurantLæs mere

Logi

Sheraton Hotel

Beirut Road, Damascus
lodgingLæs mere

Carlton Hotel

17th Nissan Street, 17th April, Damascus
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning