Banker i Homs‎

Åben kort
Lokal tid:
22:55:03

Syrian Engineers Syndicate, Homs Branch

City Center, Homs‎
bankLæs mere

Commercial Bank Of Syria

Bab Houd, Homs‎
bankLæs mere

Syria International Islamic Bank

Abi Tamam Street, Homs‎
bankLæs mere

Bank of Jordan Syria

Juret Al Shayah, Homs‎
bankLæs mere

Commercial Bank of Syria

Zeki Al Arsouzi, Homs‎
bankLæs mere

Banque Bemo Saudi Fransi

Al Hadara, Homs‎
bankLæs mere

The central bank Bank

Zaidal Road, Homs‎
bankLæs mere

Commercial Bank of Syria

Alarman, Homs‎
bankLæs mere

Citizen Service Center

Alarman, Homs‎
bankLæs mere

Commercial Bank - Homs 1

Hims University, Homs‎
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Homs‎

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning